Werkwijze

‘ZindividU fungeert als platform waar zelfstandig ervaringen, gedachten en gevoelens kunnen worden uitgewisseld. Adviezen worden op geheel vrijblijvende basis verstrekt en zijn gebaseerd op de ervaringen van de relaties die u via ZindividU kunt opdoen.’


Wij begeleiden patiënten op basis van onze eigen ervaringen in zowel het reguliere als het alternatieve medische circuit. De stichting geeft voorlichting op diverse gebieden, zoals euthanasie en financiële zaken. Indien gewenst worden voor patiënten praktische zaken ten gevolge van de ziekte geregeld door de Stichting. Verder worden events en activiteiten georganiseerd.
De werkzaamheden worden onbezoldigd uitgevoerd door de bestuursleden van de stichting en door specialisten op diverse gebieden die de doelstelling van de stichting een warm hart toedragen en dientengevolge hun kennis en kunde aanwenden om te helpen de doelstellingen te verwezenlijken. Waar nodig worden soortgelijke stichtingen ingeschakeld om zo tot een verbinding te komen.

Beleidsplan
In het beleidsplan legt Stichting ZindividU (hierna te noemen “de Stichting”) haar beleidsvoornemens voor de periode 01-01-2016 tot en met 31-12-2016 neer. De Stichting is door middel van een notariële akte opgericht op 11-06-2015.

De Stichting wordt gerund door een uit vrijwilligers bestaand bestuur, dat haar werkzaamheden onbezoldigd verricht.

Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is afhankelijk van de ontwikkelingen in de fiscale regelgeving en het bedrag van de aan haar ter beschikking staande gelden. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch.

Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstellingen.

De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van ernstig zieke mensen met een korte levensverwachting en hun omgeving. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • patiënten te begeleiden in zowel het reguliere als het alternatieve medische circuit;
  • voorlichting te geven op diverse gebieden, zoals euthanasie en financiële zaken;
  • het organiseren van activiteiten en events.


Deze activiteiten en evenementen zijn laagdrempelig en zijn voor iedereen die ongeneeselijk ziek is en/of daarmee in nabijheid geconfronteerd wordt toegankelijk. Al deze activiteiten en evenementen dienen er tevens toe dat ter plekke verbinding wordt ervaren.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

De Stichting is opgericht op 11-06-2015 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63501732.

De Stichting heeft zich altijd ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling.

Met betrekking tot de gang van zaken zal de Stichting elk jaar een jaarverslag opmaken en dit publiceren op een website, zodat de donateurs en sponsors op de hoogte blijven van het wel en wee van de Stichting. Tevens zullen er regelmatig nieuwsbrieven verschijnen.

Werving van gelden
De Stichting tracht inkomsten te verwerven uit:
opbrengsten van activiteiten;
subsidies;
donaties en sponsorgelden;
legaten en erfstellingen;
voorts alle middelen die de stichting op enigerlei andere wettige wijze kan verkrijgen.

Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. De verkrijging van gelden bepaalt in hoeverre de Stichting haar doelstelling feitelijk kan waarmaken. De werving van fondsen gebeurt door het bestuur door in brede kring bekendheid te geven aan het bestaan en de doelstellingen van de stichting, zodat er een geldstroom richting de Stichting wordt ontwikkeld.

Besteding van gelden
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt alsmede door andere baten. De taak van het bestuur bestaat er vooral in om, de grote lijnen uit te zetten en ervoor te zorgen dat er voldoende geld in kas is. Het is daarbij van belang om bij iedere nieuwe stap of financiële uitgave te kijken of dat in overeenstemming is met de uitgangspunten van de Stichting. De financiën zijn voor de Stichting een continu punt van aandacht. We willen dat het beschikbare geld zo goed mogelijk gebruikt wordt.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Werkelijk gemaakte onkosten kunnen evenwel ten laste van de stichting worden gedeclareerd, voor zover het bestuur daartoe besluit.

Beheer van gelden
Het vermogen wordt beheerd door onze penningmeester, Adviseur MKB op een accountantskantoor. Er is in het bestuur afgesproken dat we geen vermogen gaan beleggen in aandelen of andere effecten, maar hooguit tijdelijk stallen op een internet spaarrekening.

De boekhouding wordt met behulp van een boekhoudprogramma regelmatig gevoerd. De penningmeester legt periodiek verantwoording af aan de andere bestuursleden. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet. De toekomstige jaarcijfers zullen op de website worden gepubliceerd.

De jaarlijks geworven gelden worden besteed aan de doelstelling en voor zover nodig gereserveerd voor toekomstige uitgaven. Naast de directe kosten zoals kosten voor het organiseren van allerlei activiteiten zijn de indirecte kosten minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven inzake kosten KvK, reis- en onkostendeclaraties, administratie- en advieskosten.

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle schenkingen worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen.