Beleidsplan ZindividU

Wij zijn opgericht op 11 juni 2015. Onze stichting wordt gerund door vrijwilligers.

Het door de Stichting te voeren beleid is afhankelijk van de ontwikkelingen in de fiscale regelgeving en het bedrag van de aan haar ter beschikking staande gelden. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch.

Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstellingen.

De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van iedere lotgenoot, met de diagnose kanker en hun naasten. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • lotgenoten te begeleiden in zowel het reguliere als het complementaire medische circuit;
  • voorlichting te geven op diverse gebieden zoals praktische zaken als een levenstestament, euthanasie, werk en ziekzijn, maar ook op het gebied van vitaliteit, mindset en gezonde voeding;
  • het organiseren van activiteiten en events.


Deze activiteiten en evenementen zijn laagdrempelig en zijn voor iedereen met de diagnose kanker en/of daarmee in nabijheid geconfronteerd wordt toegankelijk. Al deze activiteiten en evenementen dienen er tevens toe dat ter plekke verbinding wordt ervaren.

De Stichting heeft geen winstoogmerk. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63501732.

Met betrekking tot de gang van zaken zal de Stichting elk jaar een jaarverslag opmaken en dit publiceren op de website, zodat de donateurs en sponsors op de hoogte blijven van het wel en wee van de Stichting.


Werving van gelden
De Stichting tracht inkomsten te verwerven uit:

  • opbrengsten van activiteiten;
  • subsidies;
  • donaties en sponsorgelden;
  • legaten en erfstellingen;
  • voorts alle middelen die de stichting op enigerlei andere wettige wijze kan verkrijgen.

Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. De verkrijging van gelden bepaalt in hoeverre de Stichting haar doelstelling feitelijk kan waarmaken. De werving van fondsen gebeurt door het bestuur door in brede kring bekendheid te geven aan het bestaan en de doelstellingen van de stichting, zodat er een geldstroom richting de Stichting wordt ontwikkeld.

Besteding van gelden
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt alsmede door andere baten. De taak van het bestuur bestaat er vooral in om, de grote lijnen uit te zetten en ervoor te zorgen dat er voldoende geld in kas is. Het is daarbij van belang om bij iedere nieuwe stap of financiële uitgave te kijken of dat in overeenstemming is met de uitgangspunten van de Stichting. De financiën zijn voor de Stichting een continu punt van aandacht. We willen dat het beschikbare geld zo goed mogelijk gebruikt wordt.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Werkelijk gemaakte onkosten kunnen evenwel ten laste van de stichting worden gedeclareerd, voor zover het bestuur daartoe besluit.

Beheer van gelden
Het vermogen wordt beheerd door onze penningmeester, controller op een administratiekantoor. Er is in het bestuur afgesproken dat we geen vermogen gaan beleggen in aandelen of andere effecten, maar hooguit tijdelijk stallen op een internet spaarrekening.

De boekhouding wordt met behulp van een boekhoudprogramma regelmatig gevoerd. De penningmeester legt periodiek verantwoording af aan de andere bestuursleden. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet. De toekomstige jaarcijfers zullen op de website worden gepubliceerd.

De jaarlijks geworven gelden worden besteed aan de doelstelling en voor zover nodig gereserveerd voor toekomstige uitgaven. Naast de directe kosten zoals kosten voor het organiseren van allerlei activiteiten zijn de indirecte kosten minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven inzake kosten KvK, reis- en onkostendeclaraties, administratie- en advieskosten.

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle schenkingen worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen.