Disclaimer

Deze disclaimer heeft betrekking op alle informatie en adviezen die ZindividU publiceert op deze website, via social-media en via email. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en is gebaseerd op eigen ervaringen. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

 

We doen onze uiterste best om de informatie zo goed en duidelijk mogelijk te publiceren. Desalniettemin is het gebruik van alle informatie op eigen risico. Dit geldt ook voor adviezen via email. ZindividU kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. ZindividU wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Informatie gebruiken:

ZindividU behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZindividU of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

 

Toepasselijk Recht:

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.